Oita Yufu City Evacuation advisory for 341 people in 156 households

Oita Yufu City Evacuation Advisory for 341 People in 156 Households September 6, 14:35

With the approach of Typhoon No. 10, Yufu City, Oita Prefecture,
Yuhei 1 district in the city,
Yuhei 2 district,
Yuhei District 3,
Tsujishita Tsutsuro district,
Zhao Okue district,
Kashiwahatakura district,
a total of 341 people from 156 households were issued evacuation advisories.